Pravila nagradne igre

1. člen

Organizator nagradne igre je Zobozdravstvena Ordinacija Dentalis (Dentalis d.o.o., Kočevarjeva ulica 2, 8000 Novo mesto) in Facebook stran www.facebook.com/dentalisnovomesto (v nadaljevanju organizator nagradnih iger).

Nagradna igra poteka v družbenem omrežju Facebook, pri čemer družba Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice (“družba Facebook Inc.”) ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z družbo Facebook Inc.

 

2. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so starejši od 15 let
– so državljani Republike Slovenije s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji in
– sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v zobozdravstveni ordinaciji Dentalis. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: splošni pogoji).
Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

 

3. člen

V nagradnih igrah in nagradnem žrebanju udeleženci sodelujejo tako, da všečkajo objavo in odgovorijo na nagradno vprašanje v komentar objave nagradne igre. Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo na Facebook strani www.facebook.si/dentalisnovomesto.

 

4. člen

Uporabnik Facebooka, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora organizatorju dovoliti dostop do svojih Facebook osebnih podatkov (ime, priimek, e-naslov, spol) na objavi, ki jo je organizator v zvezi z nagradno igro objavil na časovnici Facebook strani Dentalis.
V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje le enkrat.
Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.
Osebni podatki bodo varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

5. člen

Nagrade so: 1. nagrada – sonična zobna ščetka Philips Sonicare DiamondClean v vrednosti 125,90 €, ki jo bo prejel en nagrajenec, 2. nagrada – sonična zobna ščetka Philips Sonicare Healthy White v vrednosti 73,72 €, ki jo bo prejel en nagrajenec, 3. nagrada – paket izdelkov Curaprox v vrednosti 30 €, ki jo bo prejel en nagrajenec.
Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

 

6. člen

Nagradna igra poteka od 3. 11. 2017 ob 15:00 do 12. 11. 2017 ob 0:00.

 

7. člen

Sodelujoči v nagradni igri se strinjajo s temi pravili in pogoji.
Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni v komentarju objave na časovnici Facebook strani organizatorja.
Nagrajenci bodo morali organizatorju v roku 3 dni od objave posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov) v zasebnem sporočilu na Facebook strani organizatorja. Za prevzem nagrade morajo nagrajenci ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.
Če nagrajenci osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bodo posredovali, se smatra, da nagrade ne želijo prejeti in s tem izgubijo pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do teh nagrajencev. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne.
Nagrajenci morajo nagrade prevzeti osebno na naslovu organizatorja po predhodnem dogovoru.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
– nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.
Izžrebanci lahko odklonijo prevzem nagrade. Če izžrebanci sprejem nagrade odklonijo, se šteje, da nagrade ne želijo sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebancev prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.

 

8. člen

Nagrajenec bo objavljen na Facebook strani https://www.facebook.com/dentalisnovomesto. S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletni strani https://www.facebook.com/dentalisnovomesto.

 

9. člen

Vsak nagrajenec lahko prejme le eno nagrado in sodeluje le enkrat.

 

10. člen

Rezultati nagradnih iger so dokončni in pritožba nanje ni možna.

 

11. člen

Strinjanje s pogoji in pravili je obvezno za sodelovanje v nagradnih igrah.

 

12. člen

Če je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, Facebook straneh, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

 

13. člen

Žrebanje nagrad bo potekalo na dan določen v opisu nagradne igre na Facebook strani dentalisnovomesto, najkasneje pa v 14-ih dneh po zaključku nagradne igre na sedežu organizatorja. Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila nagradnih iger. V primeru spremembe bodo te vidne na Facebook strani: www.facebook.com/dentalisnovomesto

 

14. člen

S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na zidu Facebook strani.

 

15. člen

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.dentalis.si

 

16. člen

Sodelujoči v nagradnih iger soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.
Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnih igrah, namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih, ter za druge trženjske namene.
Sodelujoča oseba soglaša, da se njeni podatki v primeru, da prejme nagrado, objavijo v medijih. Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, navedene v prvem odstavku in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen
če je to potrebno zaradi izvedbe nagradnih iger.
Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer po e-pošti: info@dentalis.si ali pisno na naslov organizatorja.

 

17. člen

Nagrajenci bodo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade obveščen preko Facebook strani preko osebnega sporočila.
Nagrajenec mora organizatorju ob prevzemu nagrade predložiti na vpogled veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list).
Nagrajenci lahko nagrade prevzamejo v roku, ki bo določen v obvestilu o izžrebani nagradi na lokaciji po predhodnem dogovoru.
Če organizator nagradnih iger s strani nagrajenca v roku dveh tednov po obvestilu nagrajenca iz kateregakoli razloga ne prejme povratne informacije o prevzemu nagrade se šteje, da se nagrajenec izrecno odpoveduje nagradi, na podlagi česar je organizator prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je izžreban v nasprotju s temi pravili ali se tudi po obvestilu izžrebancem le-ta ne odzovejo na prevzem nagrade oz. se ne odzovejo v roku določenem v tem členu glede na navodila organizatorja nagradne igre.

 

18. člen

Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook strani.
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
– nedelovanje Facebook strani Dentalis in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
– nedelovanje Facebook strani Dentalis, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
– kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
– kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

 

19. člen

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.
Ker nagradi sonična zobna ščetka Philips Sonicare DiamondClean in sonična zobna ščetka Sonicare Healthy White presegata vrednost 42,00 EUR, je nagrajenec po zakonu o dohodnini pred prevzemom nagrade dolžan predložiti davčno številko.

 

Novo mesto, 3. 11. 2017